זכויות וחובות הסטודנט/ית

• ברוב הקורסים, אלא אם צוין אחרת, ישנה חובת נוכחות של 80%. מותר להיעדר מ20% מהשיעורים שהם בממוצע 3 שיעורים בסמסטר. 

• באימוני הוראה וקורסי דידקטיקה, נהוג לדרוש 100% נוכחות חובה. חופשת מחלה כלולה ב20% האלה.

• כאשר לסטודנט יש סיור או יום עיון עם נוכחות חובה – תותר היעדרות אחת מעבר ל20%, בהודעה מראש ובהצגת אישור.

• מחלת ילד (סטודנט שיש לו ילדים ונאלץ להישאר בבית בעקבות מחלת הילד – יקבל היעדרות מאושרת אחת נוספת מעבר ל20%.

• כל היעדרות בגין מילואים, תאושר בהצגת אישור על שירות המילואים (הסבר מפורט על זכויות משרתי מילואים).

אבל במקרה של קרוב מדרגה ראשונה (לא עלינו) מקנה היעדרות מאושרת לשבעה ימים (שבוע ולא ימי עבודה).

נישואין – מזל טוב! מגיעה חופשה של 7 ימים. ניתן לקחת אותה בכל שלב, כל עוד הייתה הודעה מראש והוצג אישור לאחר מכן. שבעת הימים הם שבוע ולא ימי עבודה (לדוגמא, מיום ראשון עד יום ראשון שלאחריו, כולל סופ”ש).

מי שעובר את מכסת ההיעדרויות יקבל ציון נכשל ויצטרך לחזור על הקורס, אלא אם הגיע להסדר שונה עם המרצה או עם ראש/ת החוג.

• חובה להגיע עם תעודה מזהה.

• אין להחזיק טלפון נייד בבחינה.

• מאיחור של 20 דקות ומעלה לא תתאפשר כניסה לכיתה.

• יציאה לשירותים – בבחינות הנמשכות עד שעה וחצי לא ניתן לצאת לשירותים. 

• בחינות הנמשכות מעבר לשעה וחצי ניתן לצאת לשירותים (תוך רישום שעת היציאה והחזרה בכל פעם סטודנט אחד בלבד). לא ניתן לצאת בחצי שעה הראשונה ובחצי שעה האחרונה לבחינה.

• לא ניתן לצאת לאחר שהסטודנט הראשון סיים את הבחינה ויצא מהכיתה.

• אין לאכול במהלך בחינה.

• לא ניתן להכניס בע”ח /תינוק/ילד לבחינות.

איך נרשמים למועד ב’ ומתי צריך להירשם? באמצעות הפורטל בעמוד הציונים – לא יאוחר מ-3 ימים לפני המועד.

• יש להירשם למועד ב’ גם אם זה המועד הראשון אליו את/ה ניגש/ת. 

• מה קורה אם לא נרשמת בזמן? הרשמה מאוחרת מתאפשרת באמצעות מנהל הסטודנטים -> קבלת אישור שיש מקום פנוי -> תשלום בגין איחור 50 ₪ בקופת אורנים -> הצגת אישור תשלום והרשמה.

איך מבטלים את הרישום למועד ב’? ביטול הרישום נעשה דרך הפורטל בעמוד ציונים גם כן. יש לבטל עד 3 ימים לפני מועד הבחינה, ביטול מאוחר יחייב את הסטודנט בתשלום של 50 ₪. 

האם אפשר לוותר על מועד ב’ תוך כדי הבחינה? ניתן לחתום ויתור עד חצי שעה מתחילת הבחינה והציון שייחשב הוא ציון מועד א’.

• האם אני זכאי למועד ג’? בחינה במועד מיוחד תאושר רק במקרה של נוכחות באחד המועדים א’ או ב’ ובגין אחת מהסיבות הבאות בלבד: אבל מדרגה ראשונה, אשפוז, מחלה ממושכת (מעל 5 ימים), מילואים, לידה/ אירוע מזכה אחר, נישואין, חג דתי, החלטת דיקן הפקולטה (לגופו של עניין), כישלון בקורס לימודי יסוד בלשון, קיום שתי בחינות באותו תאריך במועד א’ או ב’, קיום ארבע בחינות בשבוע אחד במועד א’ או כאשר אחד המועדים חופף למועד ביצוע חובה לימודית מטעם אורנים או פעילות מכללתית שהסטודנט חייב להשתתף בה.

כיצד מגישים בקשה למועד ג’? יש להיכנס לפורטל> שירותים נוספים>בקשות וערעורים>בקשה למועד מיוחד.

• תאריכי הגשת הבקשות וקובץ הנחיות יישלחו על ידי מנהל סטודנטים. בכל בקשה יש להציג מסמכים ואישורים נדרשים בהתאם לסיבת הבקשה. אישור או דחיית הבקשה ישלחו לפורטל הסטודנט.

איך מבטלים בקשה למועד ג’? שולחים מייל למנהל סטודנטים עם שם מלא, ת”ז ושם הקורס בו מבוטלת הבקשה. יש לבטל עד יומיים לפני הבחינה אחרת תחויבו ב-50₪.

• מקבלים תשובות למבחנים תוך 10 ימי עסקים ממועד הבחינה. מועדי ב’ ומועדי ג’ תוך 3 שבועות ממועד הבחינה (ימי עסקים).

• תוך כמה זמן מקבלים הערכה לעבודה? הערכת מטלות, עבודות ועבודות סמינריוניות שהוגשו במועד שנקבע תסתיים לכל המאוחר תוך 6 שבועות מהמועד האחרון שקבע המרצה להגשתם.

איך מערערים על ציון? יש להגיש ערעור תוך 10 ימים ממועד הצפייה במחברת הבחינה דרך עמוד הציונים שלי בפורטל.

איך מגישים בקשה לעיון במחברת בחינה? עיון במחברת בחינה מתאפשרת בשני אופנים:
א. סריקת מחברת בחינה עבור בחינה לא מקוונת- ניתן לבקש סריקה 3-10 ימים מיום פרסום ציון הבחינה. בקשת הסריקה תיערך באמצעות הפורטל: בקשות וערעורים. עלות הסריקה 1 ₪. התצלום ישלח דרך מנהל סטודנטים באמצעות הפורטל תוך 48 שעות.
* מדובר על בחינות המכילות שאלות פתוחות בלבד, בחינות אמריקאיות ייסרק דף התשובות בלבד – בשני סוגי הבחינות לא ייסרק דף השאלות.
ב. עיון בבחינה מקוונת בנוכחות מרצה – יש לתאם מול המרצה.
* מרצה חייב למסור את מחברות הבחינה למנהל סטודנטים תוך 3 ימים ממועד פרסום הציונים!


מה קורה במקרה של איבוד בחינה? ייקבע הציון הסופי של הסטודנט בקורס על פי בחירתו מבין האפשרויות האלו:
– בחינה מחדש (מועד ב’ או מיוחד).
– ממוצע של כלל הרכיבים האחרים של הציון באותו קורס.
– ממוצע משוקלל של שאר הקורסים שלמד בסמסטר.
– ממוצע משוקלל של לימודי התואר עד הסמסטר הנוכחי.
– ציון עובר מילולי אשר לא נכנס לממוצע התואר.

• סטודנט שעיין בתצלום הבחינה ומעוניין לערער על הציון, רשאי לעשות זאת על גבי ‘טופס ערעור על ציון בחינה’, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של אורנים. על הערעור להיות מנומק, ויש לצרפו לתצלום הבחינה. את הערעור יש להגיש למנהל הסטודנטים.

• ניתן להגיש את הערעור לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת תצלום הבחינה. על המרצה להגיב לערעור בתוך שבועיים מיום קבלתו. תוצאת הערעור יכולה להיות אי שינוי בציון הקודם והשארתו על כנו, או שינויו לשני הכיוונים. הסטודנט המערער יקבל מהמרצה סיכום בכתב, על גבי טופס הערעור, אשר יישמר בתיק האישי של הסטודנט.

• אם לא תינתן תשובה על הערעור עד למועד ב’, והסטודנט ניגש למועד ב’, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים. 

• על הסטודנט להביא בחשבון את כל ההשלכות האפשריות של הערעור.

• המתנה לתוצאת ערעור לא תוכל לשמש עילה לבקשת בחינה במועד מיוחד.

• סטודנט רשאי לערער על ציון עבודה עד שבועיים מיום החזרתה.

• נוסף לזכות הסטודנט לבקש ממרצה שישוב ויעריך בשנית מטלה או עבודה סמינריונית, רשאי הסטודנט לבקש מראש החוג/התכנית (באמצעות הרכזת האקדמית) הערכה חוזרת של עבודתו בידי מרצה אחר.

• ראש החוג/התכנית יתערב למציאת מעריך חלופי אם התרשם שנעשתה חריגה מנהלים, או ניתן יחס בלתי הוגן או נוצרה הטיה ביחס לסטודנט

• אם התקבלה בקשת הערעור של הסטודנט, יקבע ראש החוג/התכנית את הציון הסופי, על פי שיקולו, לאחר קבלת דיווח ונתוני הערכה הן ממרצה הקורס והן מהמעריך השני.

למי מגיע הארכת זמן?
– סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים שקיבלו אישור באמצעות דף התאמות ממרכז קשת.
– סטודנטיות בהריון שקיבלו אישור מדיקן הסטודנטים להארכת זמן.
– סטודנט מתואר ראשון והסבות ששפת אמו אינה עברית (שלא למד בתיכון דובר עברית ולא נבחן בגרות בעברית או סטודנט אקדמאי שלא למד במוסד דובר עברי) רשאי לתוספת זמן 35% בשנת הלימודים הראשונה באישור דיקן הסטודנטים.

כיתת נגישות – סטודנטים הזכאים לכיתה/בניין נגיש במהלך שנת הלימודים זכאים לכך גם בבחינות.

• איך נרשמים להתאמות? הודעה לגבי תחילת הרשמה להתאמות תשלח ממרכז קשת. יש להירשם לכל מבחן ומועד בנפרד.

לאילו התאמות צריך להירשם?
– הגדלת שאלון הבחינה.
– הקלדה במחשב.
– בחינה בחדר נפרד.
– הקראת שאלון הבחינה באנגלית באמצעות מחשב.
– חובה להצטייד בדף התאמות ות”ז בבחינה.

• ההיתר המרבי להיעדרות לסטודנטית בהריון הוא 33% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, החל ביום האירוע המזכה, בכל סמסטר בנפרד, אין צבירה בקורס שנתי.) היעדרויות אלה אינן בנוסף להיתר הקבוע של עד 20%.

סטודנטית לאחר לידה: 6 שבועות לאחר הלידה או 30% מכלל השיעורים, הגבוה מבניהם – החל ביום הלידה. היעדרויות אלה אינן בנוסף להיתר הקבוע של עד 20%.

סטודנט בן זוג (יש להציג תעודה מזהה ואישור על אירוע מזכה): חופשה בת 8 ימים החל ביום האירוע המזכה (מעבר ל20% – ההיתר הקבוע להיעדרות, ללא צבירה בקורס שנתי).

• היעדרות מ”קורס ייחודי” תתאפשר עד פעמיים בסמסטר (אין צבירה בקורס שנתי) ללא חיוב בהשלמות. היעדרות של 3 פעמים ומעלה בסמסטר, תחייב השלמות בתיאום עם המרצה, בפרק זמן שייקבע על ידו

• היעדרות מסיור יידרשו השלמות בהתאם לסילבוס הקורס.

• ביטול קורס / דחייה / הארכת לימודים בגין אירוע מזכה-  דחיית/ביטול קורס בהיעדרות שמעבר להיתר המרבי, הקורס יבוטל, ויש לחזור עליו, ללא תשלום נוסף.

• הארכת לימודים סטודנטית רשאית להאריך את לימודיה בשני סמסטרים ובן זוג בסמסטר אחד, ללא חיוב שכר לימוד או תשלום נוסף בגין הארכה זו.

• זכאות להיבחן בסיום הקורס אם ההיעדרות בגין האירוע המזכה לא תעלה על ההיתר המרבי.

• הגשת מטלה אם לא הוגשה מטלה במועד שנקבע ואשר חל בתקופה של עד 7 שבועות מיום האירוע המזכה, ניתן להאריך את מועד ההגשה (או מטלה חלופית) .

• באיחור של עד 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות המותרת, בתיאום עם המרצה.

• היעדרות מבחינה סטודנטית שנעדרה מבחינה שנערכה במהלך – 10 שבועות מיום האירוע המזכה, זכאית להיבחן במועד מיוחד (בן זוג במהלך 3 שבועות.)

• היעדרות מקורס קדם לקורס אחר או לשנת לימודים מתקדמת, או היעדרות מבחינה בקורס זה ניתן ללמוד “על תנאי” בקורסים מותני קדם אלה, עד להשלמת החובות בקורס הקדם (בחינה ומטלות) בציון עובר.


מעבר להיבטים הנ”ל:
1. יציאה לשירותים לסטודנטית בהיריון יינתן אישור חריג ליציאה לשירותים במהלך בחינה.
2. תוספת זמן סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן של 25% ממשך הבחינה(גם אם זכאית להתאמת תוספת זמן מטעם מרכז “קשת”, התוספת המרבית שתוכל לקבל היא 25%.)


חניה לסטודנטית בהיריון:
חניה ללא תשלום: סטודנטית בהיריון זכאית לקבל אישור חריג לחניה, ללא תשלום, החל בחודש התשיעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה (כשלושה חודשים).
את האישור ניתן לקבל במשרד מנהל הביטחון של אורנים, לאחר הצגת תעודת זהות ואישור רפואי מרופא מומחה בנוגע לחודש ההיריון ומועד הלידה.

חניה קרובה: סטודנטית בחודש התשיעי להריונה, תוכל לקבל אישור לחניה קרובה על בסיס מקום פנוי.
סטודנטית אשר תציג אישור מרופא מומחה, המצביע על היריון בסיכון, תקבל הקלה במקום חניה קרוב, על בסיס מקום פנוי. את האישור לכך ניתן לקבל במשרד מנהל הביטחון, בשעות הקבלה.

הנקה והחתלה- באורנים קיימים שני חדרי הנקה, בבניין 47. חדר ההנקה מצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה וכיור מים בקרבת מקום.

כרטיסי צילום- היעדרות בגין אירוע מזכה, מזכה ב-20 צילומים עבור כל יום לימודים של היעדרות זו, ללא כל תשלום. לצורך מימוש הטבה זאת, יש לפנות לעוזרת דיקן הסטודנטים (עם אישור מתאים), שתאשר את הזכאות לכרטיסי צילום, וזו תמומש במזכירות אגודת הסטודנטים.


הפלה:

סטודנטית שעברה הפלה, תהיה זכאית להיעדר מלימודיה במהלך שבוע לאחר ההפלה. אם ברשותה אישור רופא המחייב היעדרות ממושכת יותר, תוכל להיעדר עד 33%, ההיתר המרבי.

סטודנטית שנעדרה מבחינה שהתקיימה בתוך שבועיים מיום ההפלה, תהיה זכאית להיבחן במועד מיוחד.

• סטודנטית אשר לא הגישה מטלה במועד שנקבע לכך ואשר חל בתקופה של עד שבועיים מיום ההפלה, תהיה זכאית להאריך את מועד ההגשה בשבועיים נוספים, בתיאום עם המרצה.

• אם הבחינה או המטלה היא בקורס קדם לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, הסטודנטית זכאית ללמוד את הקורסים מותני הקדם “על תנאי” עד להשלמת המטלה / הבחינה.

מנהלי:

• בקשה להסדרת זכויות המשרת במילואים: יש להגיש לעוזרת דיקן הסטודנטים.

• ההוראות שלהלן תקפות לנשים וגברים כאחד, ומבוססות על מסמך ‘כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)’, שפורסם בידי המל”ג. כל סטודנט המשרת במילואים חייב למלא, בתחילת שנת הלימודים, טופס מיוחד המאשר את עובדת היותו סטודנט. את הטופס, הנמצא באתר אורנים תחת אתר מנהל הסטודנטים, יש לשלוח ליחידת המילואים.

• סטודנט הנקרא לשירות מילואים ואשר מעוניין להגיש בקשה לולת”ם, יעשה זאת על גבי טופס מתאים, אותו ניתן למצוא באתר אורנים, תחת אתר מנהל הסטודנטים. יש לצרף לטופס המוגש תצלום של צו המילואים. הבקשה חייבת להגיע למזכירות הולת”ם 40 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים. ניתן להגיש ערעור עד שבעה ימים מיום הדיון. פרטים באתר www.aka.idf.il .

זכויות וחובות מילואים:

• היעדרות משיעורים ודחיית לימודים: היעדרות ללא הגבלה, למעט אימוני הוראה, ללא פגיעה בזכויות.

• היעדרות מאימוני הוראה תתאפשר עד שני שיעורים בסמסטר, ללא חיוב בהשלמות. היעדרות של 3 שיעורים ומעלה בסמסטר, תחייב השלמות בהכשרה המעשית, בתיאום עם המרצה, בפרק זמן שייקבע על ידו.

• סטודנט ששירת במילואים 10 ימים ומעלה, במצטבר במהלך סמסטר (לקורס סמסטריאלי) או 20 ימים ומעלה במצטבר במהלך שנת הלימודים (קורס שנתי), יוכל לדחות את לימודיו בקורס ולהירשם מחדש ללא חיוב בשכר לימוד נוסף. על סטודנט להודיע במקרה זה על הפסקת לימודיו עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.

השלמת לימודים ורישום מוקדם לקורסים:
• סטודנט שנבצר ממנו להשתתף במעבדה, סמינריון או סיור לימודי, יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר ללא חיוב בשכר לימוד נוסף, או לקבל פטור מהשתתפות, בתיאום עם המרצה, ויהיה רשאי לפנות אל מרצה הקורס בבקשה לקבל סיוע בהשלמת החומר שהפסיד בגין שירותו, לקבל סיוע במימון שיעורי עזר לצורך השלמת חסרים הנובעים משירותו במילואים (באמצעות דיקן הסטודנטים) לקבל, ללא כל תשלום, כל חומר לימודי שחולק לסטודנטים במהלך הקורסים אותם הוא לומד, בתקופת שירות המילואים, וכן תקצירי שיעורים אותם החסיר, באם קיימים תקצירים כאלה. כך גם לגבי גישה לצפייה (או להאזנה) בהקלטות של שיעורים.

• הסטודנט זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה.

• סטודנט המשרת במילואים, או שחזר משירות מילואים עד שבועיים לפני מועד הגשת מטלה, יוכל להגישה בדחייה של מספר הימים שבהם שירת במילואים (בתיאום עם המרצה).

בבחינות: הסטודנט שנעדר מבחינה, זכאי להיבחן במועד מיוחד עבור כל מועד שהפסיד, ובמקרים נוספים בהם תקופת המילואים ממושכת או סמוכה למועדי מבחנים, ע”פ התקנון.

כל הכתוב לעיל הוא בהתאם לכתוב בתקנון המכללה. בכל מקרה של סתירה בין האמור כאן לאמור שם, הכתוב בתקנון המכללה יקבע.

דילוג לתוכן